• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”Uchwała Nr IV/66/2018
Rady Miejskiej w Starym Sączu

 

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze potrzebę wsparcia uzdolnionej młodzieży przyjmuje się „Program wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”.

§ 2. 1. Program ma na celu przede wszystkim:

1) stworzenie trwałego systemu pomocy i zachęty dla młodzieży;

2) popularyzację ich osiągnięć,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej;

4) promocję Gminy poprzez osiągnięte wyniki uczniów

§ 3. Realizacja Programu następować będzie poprzez:

1) udzielanie uczniom stypendiów naukowych, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego stanowiącego załącznik Nr 1do niniejszej uchwały;

2) promowanie osiągnięć uczniów w lokalnych mediach i innych formach przekazu

§ 4. Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy Stary Sącz, jak również z uwzględnieniem środków pochodzących z innych źródeł w tym z programów współfinansowanych ze środków europejskich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

       § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej.

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.