Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


*TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

*SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020:

**od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ( postępowanie uzupełniające od 11 do 16 lipca 2019r.),

**od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w której przeprowadza się: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, sprawdzian kompetencji językowych (postępowanie uzupełniające 11 lipca 2019 r.),

**od 20 do 27 maja 2019 r. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych (postępowanie uzupełniające od 12 do 15 lipca 2019 r.),

 **3 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali  pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych (postępowanie uzupełniające 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00),

**od 21 do 25 czerwca 2019 r.  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

**od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, (postępowanie uzupełniające  od 11 do 30 lipca 2019 r.),

**28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (postępowanie uzupełniające 31 lipca 2019 r. godz. 12.00),

**do 3 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ( postępowanie uzupełniające do 5 sierpnia 2019 r.),

** do 9 lipca 2019 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (postępowanie uzupełniające do 20 sierpnia 2019 r.),

**10 lipca 2019 r. godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

**11 lipca 2019 r. poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,3,

b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych,  wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: celującym - przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobrym - 17 punktów; dobrym - 14 punktów;  dostatecznym - 8 punktów; dopuszczającym - 2 punkty. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt. b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt, c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b)  krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Rekrutacja przeprowadzana jest systemem elektronicznym. Uczniowie klas 8 szkoły podstawowej otrzymają login i hasło do systemu Vulcan, sprawdzą swoje dane, będą mogli poznać ofertę szkół, wypełnić i wydrukować podanie o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.