Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne -> RODO -> Ogólna klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobowych

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego

w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu reprezentowana przez Dyrektora szkoły, adres siedziby: ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz; SP2 jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe i statutowe;

2. Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im.J.Słowackiego w Starym Sączu można się skontaktować za pomocą: elektronicznie - email: wnowak@sp2.stary.sacz.pl lub telefonicznie: +48 18 446 15 70, pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl;

4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych;

5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS),

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

c) szkołom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów , itp.

d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

7. Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.