• Warsztaty piernikowe
 • Wolontariat
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
 • Jasełka 2019
 • Erasmus+ Drzewo Dobroci
 • css slideshow
 • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs plastyczny i fotograficzny - ZAPROSZENIE


email: zso2@edu.nowysacz.pl

telefon: (18) 442-05-06

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Polskie Towarzystwo Historyczne

 

Tematyka konkursu:

Uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).

 

 Cele Konkursu:

·         Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży uroków regionu Sądecczyzny.

·         Poznawanie historii i dziedzictwa narodowego, budowanie narodowej tożsamości dzieci
i młodzieży.

·         Popularyzowanie wiedzy o historii regionu oraz kulturze regionalnej.

Regulamin Konkursów:

Konkurs plastyczny:

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu Sądecczyzny.

2.      Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik malarskich i rysunkowych na formatach co najmniej A4:

3.      Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym, krajobrazowym – miejsca związane z Sądecczyzną.

Każdy uczeń może przesłać jedną pracę.

Konkurs fotograficzny:

4.      Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć.

5.      Sposób przesłania prac konkursowych:

·         Fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 21 x 30 cm (A4).

·           Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Termin i warunki dostarczenia prac

1.      Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres:

II Liceum Ogólnokształcące 33-300 Nowy Sącz ul. Żeromskiego 16

      w terminie do 5 grudnia 2019.

2.      Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza autor, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.

3.      Jeden uczeń może zgłosić prace do dwóch konkursów.

4.      Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).

5.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

6.      Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

Zasady przyznawania nagród

1.      Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:

  • szkoła podstawowa
  • szkoła ponadpodstawowa

2.      Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 6 (3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości wyróżnień.

3.      Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4.      Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.      Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane
o wynikach telefonicznie.

6.      Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.

 

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.2lo.edu.pl/

Zgoda rodzica / opiekuna

 

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.