• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs plastyczny NIE HEJTUJĘ - REAGUJĘ


 

Regulamin konkursu „Nie hejtuję - reaguję" 

§ 1. Konkurs

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do uczestników akcji „Nie hejtuję - reaguję", która odbywa się od 5 listopada do 2 grudnia 2019 roku w zgłoszonych placówkach oświatowych (zwanych dalej: „Uczestnikami Konkursu”).

 

§ 2. Organizator Konkursu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „Organizator”).

 

§ 3. Czas Trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2019 roku i kończy 2 grudnia 2019 roku według poniższego harmonogramu:

1) Rozpoczęcie Konkursu – 5 listopada 2019 r. początek akcji oraz przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie,

2) Koniec przyjmowania zgłoszeń do udziału Konkursie – 2 grudnia 2019 r., godz. 23.59.59 CET,

3) Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2019 r. na stronie www.edukacja.fdds.pl.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1) W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 7-13 lat, uczestnicy akcji „Nie hejtuję - reaguję", która odbywa się między 5 listopada a 2 grudnia 2019 roku w placówkach oświatowych zgłoszonych w ramach akcji.

2) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie w wieku 7 – 9 lat (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz uczniowie w wieku 10-13 lat (klasy IV – VI szkoły podstawowej).

3) Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym – wewnętrznym etapie, przeprowadzonym w okresie wskazanym w punkcie pierwszym, placówki oświatowe promują konkurs wśród swoich uczniów oraz zbierają i oceniają wszystkie złożone prace. Spośród zebranych prac placówka oświatowa wybierze po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej i prześle je do Organizatora. Sposób przesłania prac, wybranych w pierwszym etapie przez placówkę, określa punkt 7 niniejszego paragrafu. W drugim etapie Organizator wybierze dwie zwycięskie prace (po jednej w każdej kategorii wiekowej).

4) Zadaniem placówki oświatowej jest, poza przeprowadzeniem pierwszego etapu konkursu, także zgromadzenie i przechowywanie zgód rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu na udział dzieci w Konkursie i na przetwarzanie ich danych osobowych.

5) Zadaniem uczestnika/ uczestników jest stworzenie plakatu zwracającego uwagę na problematykę cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka.

6) Plakat powinien zostać wykonany w formacie A2, wymiary 420x594 mm, przy użyciu dowolnej techniki- dopuszczalne są również techniki łączone oraz użycie programów graficznych.

7) Zgłoszenie, przesłane przez nauczyciela powinno zawierać: wyraźne zdjęcie plakatu, imię i nazwisko twórcy/ twórców, adres placówki, email zgłaszającego oraz telefon kontaktowy do placówki, a także kopię zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników na udział dzieci w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych.

8) Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.

9) Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu przekażą Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do plakatu wykonanego przez uczestnika/ grupę uczestników, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem Konkursu. W przypadku grupy uczestników konieczne jest zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym przez rodzica/opiekuna prawnego każdego z uczestników. Organizator będzie kontaktował się z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz placówką, w celu podpisania umów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Przekazanie autorskich praw majątkowych udziału w Konkursie, jak i przekazania nagrody zwycięzcom. W przypadku odmowy przekazania praw, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym praca podlega dyskwalifikacji, a nagroda zostanie przyznana kolejnej pracy sklasyfikowanej przez Organizatora Konkursu.

 

§ 5. Wyłonienia zwycięzców

1) W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie 6 zespołów, maksymalnie 3-osobowych lub 6 uczestników, w sytuacji zgłoszeń indywidualnych, w tym trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej 7-9 lat oraz trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej 10-13 lat.

2) Placówki, w których zostaną przyznane pierwsze miejsca są zobowiązane wysłać zwycięskie plakaty oraz oryginały pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, dotyczące autorów zwycięskich plakatów kurierem w ciągu 3 dni roboczych, do siedziby biura Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na adres ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa, tel. 22 616 02 68.

4) Trzyosobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatorów akcji „Nie hejtuję - reaguję" dokona oceny inicjatyw biorąc pod uwagę jakość wykonania, pomysłowość i kreatywność.

5) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

§ 6. Nagrody

1) Przyznanych zostanie sześć nagród dla autorów prac oraz sześć nagród dla szkół.

a) trzy pierwsze miejsca dla autorów prac w kategorii wiekowej 7-9 lat– wysokiej klasy głośniki mobilne

b) trzy pierwsze miejsca dla autorów prac w kategorii wiekowej 10-13 lat- wysokiej klasy głośniki mobilne

c) pierwsze miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 7-9 lat– stół do gry w piłkarzyki, zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 5000 zł

d) drugie miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 7-9 lat– zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 1500 zł

e) trzecie miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 7-9 lat– zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 1500 zł

f) pierwsze miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 10-13 lat – stół do gry w piłkarzyki, zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 5000 zł

g) drugie miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 10-13 lat – zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 1500 zł

h) trzecie miejsce dla szkoły w kategorii wiekowej 10-13 lat – zestawy plansz dydaktycznych oraz gier planszowych o łącznej wartości 1000 zł

 

§ 7. Reklamacja

1) Wszelkie pytania, wątpliwości i reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Organizatora konkursu, na adres e-mail: sieciaki@fdds.pl.

2) Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora Konkursu w terminie 5 dni od dnia otrzymania pytania lub reklamacji.

 

§ 8. Zgoda na przesyłanie informacji

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu przez wyrażenie zgody na udział dziecka w Konkursie wyraża także zgodę na przesyłanie przez Organizatora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu. Rodzic/opiekun prawny może podać swój adres email do kontaktu z Organizatorem.

 

§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1) Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem, na zasadach określonych w Załączniku nr 1.

2) Każda placówka oświatowa w zgłoszeniu konkursowym uczestnika/grupy uczestników poświadcza, że uzyskała zgody rodziców/opiekunów prawnych każdego uczestnika.

3) Placówki oświatowe dokonują zebrania w formie papierowej zgód rodziców/opiekunów prawnych i ich przechowywania przez okres 1 roku od daty ogłoszenia wyników konkursu, za wyjątkiem zgód dotyczących autorów zwycięskich prac konkursowych, które placówka w oryginale przesyła Organizatorowi.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1) Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

2) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.edukacja.fdds.pl.

3) Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści.

4) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

5) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa

regulamin + zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Zdjęcie pracy proszę wysłać na adres gimn@o2.pl

Termin: do 02.12.2019

Zapytania proszę kierować do p. Agnieszki Obrzud na e-dziennik.

 

 

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.