Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
(Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

List Dyrektora szkoły do Rodziców


 

Szanowni Rodzice

Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 pełnego niepokoju, niepewności i obaw. Mam nadzieję, że przy Państwa pomocy a jednocześnie wyrozumiałości uda się dobrać optymalne zasady i metody pracy w okresie zagrożenia Covid 19.

W trosce o Państwa dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły wprowadziliśmy szereg ustaleń i działań zgodnych z zaleceniami GIS, MEN, MZ, do których prosimy się dostosować:

·         1 września - rozpoczęcie roku szkolnego w tej samej formie, co zakończenie roku poprzedniego, zgodnie z komunikatem znajdującym się na stronie szkoły. Autobus szkolny rano 7.30 – Mostki; powrót z Rynku 15.00. Jeżeli to możliwe bardzo prosimy w dniu 1 września o organizację dowozu w własnym zakresie, z racji dużej rozpiętości godzin poszczególnych klas.

·         Zaplanowano jednozmianowy podział godzin dla poszczególnych klas, które przez cały dzień uczą się w stałych salach lekcyjnych z pominięciem zajęć wych. fizycznego i informatyki, ograniczając tym samym kontakt uczniów z szerszą grupą osób.

·         Po przyjściu do szkoły obowiązkiem każdego ucznia jest umycie i dezynfekcja rąk.

·         Uczniowie wchodzą do szkoły rożnymi wejściami:

wejście

klasa

Przez plac rekreacyjny

1a, 1b

Główne wejście od

ul. Daszyńskiego

2a, 2b, 3a, 3b,

Główne wejście od

podwórka

4b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b,

Wejście od podwórka

przy kuchni

4a, 5a, 6a, 6c,

·         Uczniowie nie wchodzą do szatni, obuwie wszyscy przebierają w przydzielonej sali lekcyjnej – dotyczy to także uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej (1-3)

·         Ograniczono do niezbędnego minimum przebywanie rodziców na terenie szkoły. Dla rodziców klas 1 wydzielono strefę bezpieczną przy wejściu na teren szkoły, w której przekazują dzieci wychowawcom. Dla pozostałych rodziców z edukacji wczesnoszkolnej tj. klas 2-3 bezpieczną strefą jest plac rekreacyjny, na którym oczekują na uczniów.

·         Preferuje się, aby klasy starały się spędzać przerwy w swoich salach lekcyjnych przy otwartych oknach. Podczas wyjścia na korytarz lub poruszania się po przestrzeniach wspólnych, wskazane jest dla własnego bezpieczeństwa zakładanie maseczek lub przyłbic. Wyjście na plac rekreacyjny podczas przerw będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętym harmonogramem dla klas.

·         Na terenie szkoły znajdują się specjalnie opisane kosze przeznaczone na zużyte maseczki czy rękawiczki.

·         Dzieci na zajęcia świetlicowe będą przyjmowane na podstawie wniosku dostępnego w sekretariacie i na stronie szkoły. Aby zachować zasadę dystansu między uczniami przebywającymi na świetlicy na tyle na ile to możliwe, opieką świetlicową objęci będą tylko uczniowie klas najmłodszych z edukacji wczesnoszkolnej, których oboje rodzice pracują.

·         Pełnopłatne obiady wydawane będą na podstawie zgłoszeń (wniosek na stronie szkoły) przyjmowanych w sekretariacie do 7 września.

Ponadto zgodnie z wytycznymi w/w instytucji:

·         Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·         Przy wejściu do szkoły zostały zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

·         Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a.    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b.    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c.     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·         Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

·         Osoby z zewnątrz, które z różnych powodów muszą wejść na teren szkoły mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.

·         Rodzice proszeni są o każdorazowe odbieranie telefonu ze szkoły czy wychowawcy w celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji.

·         Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym.

·         Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, podejmie działania polegające na odizolowaniu ucznia w odrębnym pomieszczeniu –izolatce (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

·         Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·         Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.

·         Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

·         W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem/zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

·         Sale lekcyjne będą wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

·         Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

·         Na czas sprzyjającej aury zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na boisku szkolnym.

·         Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

·         Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·         Korzystając z biblioteki szkolnej należy pamiętać o koniecznym okresie 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Użyczanie książek odbywa się przy wejściu do biblioteki szkolnej po wcześniejszym zgłoszeniu wybranej do użyczenia literatury.

·         Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

·         Źródełko wody pitnej pozostaje nieczynne.

·         Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz zalecenia wskazane w wytycznych MEN, GIS, MZ oraz aktualne przepisy prawa zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

Bardzo Państwa proszę o monitorowanie dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły i realizowanie wytycznych, które maja zapewnić nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

Z wyrazami szacunku

Wioletta Nowak

 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.