• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> ARCHIWUM -> E g z a m i n gimnazjalny -> Egzamin gimnazjalny 2010

Egzamin gimnazjalny 2010

Próbny egzamin gimnazjalny "OPERON" 13-15 stycznia 2010

 

 

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego          
ul. Daszyńskiego 23                                                                        Stary Sącz, 20 styczeń 2010r.
33-340 Stary Sącz

  Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu gimnazjalnego proszę Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które dotyczą organizacji i przebiegu tego egzaminu.
Przypominam, że uczestniczenie w egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtarzać ostatnią klasę. Jeżeli z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie przystąpi do egzaminu w kwietniu, będzie go mógł zdawać w dodatkowym terminie, w miejscu ustalonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
 
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
 
dyrektor  mgr inż. Stanisław Majca

 Terminy egzaminu Gimnazjalnego

 - część humanistyczna: 27 kwietnia 2010r (wtorek). godz. 9.00

                                         termin dod. 8 czerwca 2010r.(wtorek) godz. 9.00

- część matematyczno-przyrodnicza: 28 kwietnia 2010r. (środa) godz. 9.00
 
                                          termin dod. 9 czerwca 2010 roku (środa), godz. 9.00
 
- część z języka obcego: 29 kwietnia 2010r. (czwartek) godz. 9.00
 
                                          termin dod. 10 czerwca 2010 roku (czwartek), godz. 9.00
 
 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania  i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem), ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów. Na salę nie wolno wnosić siatek lub toreb z rzeczami osobistymi.

 W dniach 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.20 uczeń powinien zgłosić się na egzamin do sali, którą wskazał mu wcześniej wychowawca oraz sprawdzić swoje dane (imię, nazwisko, numer PESEL, klasę i numer w dzienniku ) na liście uczniów wywieszonej przed salą (ewentualne błędy należy zgłosić nauczycielowi). Przy wejściu do sali uczeń może zostać poproszony o okazanie legitymacji szkolnej. Po odczytaniu nazwiska z listy, uczeń zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez naklejoną na stoliku kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, kodem i numerem PESEL.

Uczeń nie może: spóźnić się na egzamin, wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz siatek lub toreb z rzeczami osobistymi.
 
Przebieg egzaminu w sali nadzoruje zespół nauczycieli. Przewodniczący tego zespołu wraz z dwoma zdającymi przynosi na salę paczkę (kopertę) z arkuszami egzaminacyjnymi i bezpieczne koperty
 Przewodniczący zespołu nauczycieli powinien przypomnieć, by każdy uczeń sprawdził, czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane, (w przypadku zgłoszenia braków w arkuszach, podjąć działania, by uczniowie otrzymali arkusze bez usterek) oraz poprosić uczniów o dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza. W widocznym dla każdego ucznia miejscu zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
Uczeń powinienzapisać w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod i numer PESEL (porównać zapis z kartką naklejoną na ławce). W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu należy przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane. Gdy to jest podane w instrukcji należy zamalowywać na karcie odpowiedzi te kwadraciki, które należą do wybranych przez niego odpowiedzi w zadaniach zamkniętych.

Uwaga: uczniowie z dysleksją rozwojową (współwystępujące specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu) mogą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko w zestawie zadań bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

W czasie trwania egzaminu każdy uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie, nie może przeszkadzać innym w pracy. W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z nie przystąpieniem do egzaminu w danym terminie.

 Uczeń powinien: pracować spokojnie (czas przeznaczony na wykonanie zadań będzie wystarczający), wybierać z namysłem odpowiedzi do zadań zamkniętych, uważnie, czytelnie i starannie zapisywać rozwiązania zadań otwartych, unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek.

Uczeń nie może:
·   opuszczać sali egzaminacyjnej podczas egzaminu. Tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić salę, po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
·   opuszczać wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy,
·   porozumiewać się z innymi zdającymi oraz wypowiadać (nawet szeptem) uwag czy komentarzy,
·   zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
·   korzystać z żadnych środków łączności
 
Piętnaście minut przed końcem wyznaczonego czasu, przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin w sali zwróci uwagę uczniom na kończący się czas pracy. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie pozostają na swoich miejscach zamykają  arkusze i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.
 
Uczeń powinien na zakończenie swojej pracy:
·   sprawdzić, czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi swój kod i numer PESEL
·   zamknąć zestaw egzaminacyjny, odłożyć go na brzeg ławki i zgłosić, przez podniesienie ręki, zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem (przewodniczący zespołu nadzorującego po sprawdzeniu poprawności kodowania pozwoli mu na opuszczenie sali),
·   opuścić salę cicho i spokojnie.
Po zakończeniu egzaminu nauczyciele nadzorujący egzamin pozostaną w sali w obecności dwóch przedstawicieli uczniów nakleją naklejki z kodem kreskowym szkoły w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, uporządkują arkusze, włożą je do bezpiecznych kopert i zakleją je. Następnie wypełnią i podpiszą protokół.
 
 
Uwagi:
·   pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu rozpatruje dyrektor OKE (zastrzeżenia te trzeba zgłosić najpóźniej w dwa dni od daty egzaminu),
·   prace uczniów danej szkoły będą starannie ocenione przez zespół egzaminatorów przeszkolonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Wszyscy egzaminatorzy oceniający prace uczniów będą stosować jednolite w całej Polsce kryteria oceniania. Wynik egzaminu ustali OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów,
·   stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu (unieważnia dyrektor OKE). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym prze dyrektora CKE
·   wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zostanie on przekazany do szkoły najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dotyczy to egzaminu zdawanego w pierwszym terminie.
·   Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE
·   wystawione przez OKE  zaświadczenie o wynikach egzaminu i  informację o wynikach części trzeciej egzaminu uczeń odbiera 25 czerwca 2010 roku w szkole.

Opracowano na podstawie Biuletynu OKE w Krakowie

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.