Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:
 
1) 18 kwietnia 2018r. (egzamin gimnazjalny)

2) 19 kwietnia 2018r. (egzamin gimnazjalny)

3) 20 kwietnia 2018r. (egzamin gimnazjalny)

4) 2 maja 2018r. (środa)

5) 1 czerwca 2018r. (piątek)

 

Wydarzenie
Termin (lub propozycja terminu)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 
4 wrzesień 2017 r. (poniedziałek)
 
Przyjęcie wniosków rodziców ws. warunków i form dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego (art. 71b ustawy o systemie oświaty)
 
do 15 września 2017r.
Udostępnienie regulaminów konkursów przedmiotowych przekazanych przez kuratora oświaty (§4 ust.3 rozp. MENiS z 29 stycznia 2002 r.)
 
do 30 września
Dzień KEN (art.74 KN)
 
14 października (sobota)
Pasowanie na ucznia
 
16 października (poniedziałek)
Zebranie od uczniów (rodziców) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów. (§37 ust.4 rozp. MEN z 30 kwietnia 2007 r.)
 
do 15 października
Przesłanie do OKE list uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego (§ 41 ust.1 pkt 1 rozp. MEN z 30 kwietnia 2007 r.)
 
do 30 listopada
Zimowa przerwa świąteczna
(§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
23.12 (sobota) – 31.12.2016 r. (niedziela)
Ferie zimowe
(§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 
 
12 lutego 2018r.– 25 lutego 2018r.
Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć kandydatów do szkoły podstawowej - dotyczy uczniów spoza obwodu (§5 ust.4 rozp. MEMiS z 20 lutego 2004r.)
 
do końca lutego
Wiosenna przerwa świąteczna
(§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum w 2014 r.
(§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Na podstawie komunikatu Dyrektora CKE z dnia 27 kwietnia 2015r. w/s terminów (…) egzaminu gimnazjalnego (...)
1.   część humanistyczna - 18 kwietnia 2018r. (środa) godz. 9.00 - z zakresu historia i wos, godz.11.00 - z zakresu j.polskiego
2.   część matematyczno – przyrodnicza - 19 kwietnia 2018r. (czwartek) godz. 9.00 - z zakresu przed. przyrodniczych godz. 11.00 - z zakresu matematyki
3.   język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek) godz. 9.00 – poziom podstawowy godz. 11.00 – poziom rozszerzony
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 
Koniec roku szkolnego 2014/2015
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  
 
 22.06.2018r. (piątek)
Ferie letnie
(§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
23.06 - 31.08.2018r.
Egzaminy poprawkowe
 
ostatni tydzień sierpnia
 

 

 

Pełny kalendarz roku szkolnego 2017/2018 do pobrania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. kliknij tutaj

Źródło:  MEN

Dodatkowo informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć zawsze w ostatni piątek czerwca. 

Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia w szkołach rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a jeżeli wypada on w piątek - w najbliższy poniedziałek po 1 września.

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.