Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych "OŚWIATA" w roku szkolnym 2020/21

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Starym Sączu

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

Zasady korzystania z komputerów w bibliotece

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2

PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W  GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM COVID - 19

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu w roku szkolnym 2020/2021

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne


Nowy System Edukacji - informacja
Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
1. UCHWAŁA NR IV/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz” 2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego
Procedury szkolne
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej wraz z załącznikami
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.