Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (Gimnazjum do 2017r.)

 • Zajęcia integracyjne
 • Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej
 • Klasa pierwsza tworzy koktaile
 • Występ z okazji Dnia Nauczyciela
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Wycieczka na Górę Miejską
 • Rycerze w naszej szkole
 • Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu
 • Wygrywamy w Zawodach Siłowych
 • Casting na św. Mikołaja
 • Happy Teddy Bear Day
 • slider
 • Konkurs My Christmas Card
Zajęcia integracyjne 1 Klasa pierwsza w Bibliotece Miejskiej2 Klasa pierwsza tworzy koktaile3 Występ z okazji Dnia Nauczyciela4 Ślubowanie klas pierwszych5 Wycieczka na Górę Miejską6 Rycerze w naszej szkole7 Nasi uczniowie przy pomniku Golgota Wschodu8 Wygrywamy w Zawodach Siłowych9 Casting na św. Mikołaja10 Happy Teddy Bear Day11 Jasełka 201712 Konkurs My Christmas Card13
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
 

 

 

Program Profilaktyczny
PROMUJEMY BEZPIECZNĄ SZKOŁĘ BEZ PRZEMOCY I NAŁOGÓW
(opracowany dla Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu)
 
Program PROMUJEMY SZKOŁĘ BEZPIECZNĄ BEZ PRZEMOCY I NAŁOGÓW został opracowany w oparciu o diagnozę i analizę problemów szkolnych pod względem stanu bezpieczeństwa szkoły w tym skali zachowań agresywnych wśród uczniów oraz diagnozę i ewaluację dotychczasowych działań wychowawczych.
Problemy najczęściej pojawiające się w szkole:
·        Zachowania agresywne uczniów wobec siebie,
·        Zjawisko w klasach tzw. „ kozła ofiarnego”,
·        Wagary i opuszczanie terenu szkoły,
·        Umawianie się na bójki w uliczkach,
·        Dokuczanie, ośmieszanie innych,
·        Dyscyplina na lekcjach.
·        Stosowanie środków uzależniających.
 
Założenia: Program zakłada poprawę sytuacji wychowawczej szkoły, zmniejszenie skali zachowań agresywnych, profilaktykę uzależnień, poprzez wzmacnianie czynników chroniących oraz pozytywnych zachowań uczniów a ograniczanie i eliminowanie zachowań negatywnych poprzez jasne stawianie zasad i konsekwencje w razie ich nie przestrzegania. Poprawa efektywności w procesie wychowania.
Zakładane rezultaty:
1.Zmiana zachowań uczniów. Poprawa sytuacji wychowawczej szkoły. Zmniejszenie skali zachowań agresywnych wśród uczniów, profilaktyka uzależnień.
2. Powstanie stałego Zespołu Wychowawczego do rozwiązywania bieżących spraw wychowawczych.
3. Opracowanie działań interwencyjnych w sytuacjach problemowych.
Miejsce realizacji: Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu
Odbiorcy: młodzież Gimnazjum, nauczyciele Gimnazjum i rodzice uczniów
Ilość odbiorców: ok. 550 osób
Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011
Cele:
·        Podjęcie jednolitych oddziaływań wychowawczych,
·        Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli,
·        Wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników ryzyka.
·        Ukazywanie dobrych sposobów spędzania czasu wolnego bez środków uzależniających i innych zachowań ryzykownych.
·         Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom uczniów, takim jak: agresja, przemoc, sięganie po środki uzależniające,
·        Poprawa komunikacji w relacjach: nauczyciel – nauczyciel; nauczyciel – uczeń; nauczyciel – rodzic, rodzic – dziecko,
·        Stymulowanie uczniów do prawidłowego rozwoju i do kształtowania pozytywnych postaw,
·        Poprawienie frekwencji uczniów, eliminowanie wagarów.
Sojusznicy: GKRPA w Starym Sączu, PPP w Starym Sączu,
 
Planowane działania:
I.           Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli – zajęcia prowadzone przez p. U. Grzegorczyk i p. A. Lebdowicz w terminie od 23 września 2010 r. do grudnia 2010 r – 8 spotkań, w każdym tygodniu w czwartek.
 Wymiana wiedzy i doświadczeń nauczycieli poprzez udział w warsztatach, prowadzonych przez psychologów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starym Sączu. Spotkania odbywać się będą w każdym tygodniu. Omawiane na nich będą bieżące trudności wychowawcze oraz wspólne szukanie najlepszych rozwiązań. W czasie spotkań w Poradni opracowywane będą działania interwencyjne w sytuacjach zagrożeń. Zakłada się, iż po spotkaniach w Poradni zostanie utworzony stały Zespół do rozwiązywania bieżących trudności wychowawczych. Efektem ma być ujednolicenie działań wychowawczych
II.       Opracowanie zbioru jednolitych jasnych zasad i konsekwencji – grudzień 2010 r
III.   Nasilona, konsekwentna praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze- cały okres trwania Programu. Osoby, które w danym miesiącu mają najwięcej punktów ujemnych z zachowania – wzywani są rodzice przez wychowawcę klasy, gdy sytuacja nie ulegnie zmianie uczeń zostaje objęty stałą opieką pedagoga szkolnego, następny krok to posłanie ucznia na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej pod kątem trudności wychowawczych i stosowanie się do zaleceń Poradni. W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może dokonać wymiany uczniów z równoległych klas.
IV.     Pozytywne wsparcie, wzmacnianie pozytywnych zachowań, stymulowanie uczniów do pozytywnych zachowań:
·        Indywidualne promowanie efektów wychowawczych - „Dzień bez pytania”, nagroda rzeczowa za „ Największy postęp wychowawczy” w każdym miesiącu ( nagroda ta daje szansę i motywację do poprawy dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze),
·        Promowanie klas na podstawie opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego: „Dzień bez pytania” oraz comiesięczna nagroda. Na koniec roku najlepsza klasa pod względem wychowawczym w nagrodę dostanie wycieczkę jednodniową.
·        Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego z uczniami – organizacje dyskotek, zabaw integracyjnych, zawodów sportowych, wycieczek, spacerów.
V.         Założenie „Skrzynki zaufania” – bezpieczna możliwość zgłaszania trudności napotykanych wśród rówieśników lub innych.
VI.     Edukacja rodziców i uczniów – Prowadzona przez pedagogów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, policję oraz pedagoga szkolnego – rozpoczęcie zajęć: październik/listopad 2010
- pozyskiwanie rodziców do skutecznej współpracy na rzecz wzmocnienia pozytywnych postaw uczniowskich
- Realizacja Programu Profilaktycznego „Jakie szczęście mieć rodzinę”.
- Zajęcia prowadzone dla rodziców i uczniów prowadzone przez psychologów PPP,
- Zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości uzależnień prowadzone przez pracowników Poradni Uzależnień „Monar”.
 
Ewaluacja Programu: Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, opracowanie wniosków.
 
 
Program opracował zespół w składzie: Małgorzata Koszyk, Maria Bielak, Elżbieta Mrówka
 

Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.