• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Konkurs fotograficzny "Bezpieczny Stok"


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – BEZPIECZNIE,
BO W KASKU

 

Autor: Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie fotograficznym pt.: BEZPIECZNIE, BO W KASKU

 

REGULAMIN KONKURSU – II EDYCJA / 2012

KONKURS FOTOGRAFICZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

 

Zachęcamy uczniów do udziału w Konkursie Fotograficznym "Bezpiecznie, bo w kasku". Prace można przesłać poczta na adres siedziby Organizatora do dnia 30-06-2012. Dzięki uczestnictwu w konkursie dzieci i młodzież maja możliwość zaprezentowania własnego „spojrzenia” na sprawy bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych. Nagrodzone prace fotograficzne zostaną wydane w formie kalendarza i innych publikacji ukazujących wagę bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, wraz z danymi autora.

Dodatkowych informacji udzielają: Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (www.bezpiecznienastoku.pl), e-mail: info@bezpiecznienastoku.pl

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Bezpiecznie, bo w kasku".

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Bezpieczny Stok" są Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, Al. Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz.

§ 2

Konkurs wspierają: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Polskie Radio Program I.

§ 3

Patronat Artystyczny nad konkursem obejmuje Muzeum Narodowe w Krakowie (Sekcja Edukacji).

§ 4

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, promocja sportów zimowych i turystyki, przygotowanie do bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie zainteresowań estetycznych i prospołecznych w młodym pokoleniu .

§ 5

Temat konkursu: „Bezpiecznie, bo w kasku".

§ 6

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej prace.

§ 7

Regulamin konkursu będzie również dostępny na stronie internetowej:

www.bezpiecznienastoku.pl

§ 8

Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z Polski w dwóch kategoriach wiekowych:

• od 8 do 12 oraz

• od 13 do 18 lat.

§ 9

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu wykonują tylko jedną prace, wybraną przez siebie techniką. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon kontaktowy.

 

2. Zestaw pracy fotograficznej stanowi: odbitka fotograficzna + płyta CD z nadesłanym zdjęciem. Z uwagi na możliwość ekspozycji, prace nie powinny przekraczać formatu 40x60cm, minimalna wielkość odbitki fotograficznej 15 x 21cm.

 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą do publikacji zwycięskich prac w Internecie i innych publikacjach Organizatora.

 

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz celem umieszczenia danych autora w publikacjach wyróżnionych prac. Uczestnictwo w konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych autora, jak i instytucji, która autor reprezentuje podczas ogłoszenia wyników konkursu. Przystępując do konkursu należy załączyć pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu (załącznik w dziale „do pobrania”).

§ 10

Termin i warunki dostarczenia prac:

1. Prace należy przesłać poczta na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem akcja BEZPIECZNY STOK - Konkurs Fotograficzny „Bezpiecznie, bo w kasku” do 30 czerwca 2012 roku.

 

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§ 11

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisja.

 

2. Komisję powołuje Organizator. Komisja zostanie wyłoniona przez Sekcje Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisje.

 

4. Komisja spośród zgłoszonych do konkursu prac przyzna I, II i III nagrodę w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz 10 wyróżnień w tych kategoriach.

 

5. Wszystkie nagrody będą nagrodami rzeczowymi a ich dokładny opis zostanie określony do 30 października 2012 roku, który będzie można znaleźć na stronie akcji BEZPIECZNY STOK www.bezpiecznienastoku.pl. Wyróżnieni otrzymają upominki związane z tematyka konkursu.

 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

7. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bezpiecznienastoku.pl oraz w prasie. Laureaci konkursu zostaną

powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

 

8. Nagrody zostaną wręczone do 31 grudnia 2012. Jednocześnie nagrodzeni zostaną odczytani w swoich macierzystych szkołach w dniu 1 września 2013 roku, podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

 

9. Z nagrodzonych prac zostaną wydane kalendarze i inne publikacje wraz z danymi autora, na co uczestnicy konkursu - przystępując do niego - wyrażają zgodę.


K O N K U R S FOTOGRAFICZNY AKCJI BEZPIECZNY STOK

„BEZPIECZNIE, BO W KASKU II edycja / 2012”

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

........................................................ dnia.........................2012 r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu fotograficznego „Bezpiecznie, bo w kasku” - II edycja - 2012

...................................................................................................

(Nazwa i dokładny adres placówki zgłaszającej)

zgłasza następujące przedsięwzięcie w kategorii konkursowej :

A - FOTOGRAFIA (o tematyce bezpieczeństwo na stoku) pod tytułem:

...................................................................................................

(Tytuł opracowania)

opracowane przez: ................................................................................

(Nazwisko i imię autora lub autorów )

zrealizowane w okresie .............................................., przy współpracy z:

...................................................................................................

(Nazwa i adres instytucji )

Do zgłoszenia dołączamy : ................................................................................

Oświadczamy, że zgłoszone opracowanie nie narusza praw autorskich innych osób fizycznych i prawnych.

Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy zgody/ na dalsze rozpowszechnianie zgłoszonego opracowania. (Niepotrzebne skreslic )

W sprawach dotyczących naszego zgłoszenia prosimy kontaktować się z:

...................................................................................................

(Nazwisko , imię oraz adres i nr telefonu )

Inne uwagi dotyczące zgłoszenia:

...................................................................................................

...................................................................................................

OPIEKUN / AUTOR DYREKCJA

................................................... ............................................

(Nazwisko i imię, podpis) (Podpis i pieczątką)

Autor: Admin
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.