• Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195 Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki 8
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na rok szkolny 2018/2019


Pobierz "Zasady postępowania rekrutacyjnego" i załączniki

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego

w Starym Sączu

na rok szkolny 2018/2019

 

§1

Podstawa prawna

 

1.¤Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu odbywa się na podstawie:

a)¤art. 130 ust.2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) w związku z art. 203 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

b)¤zarządzenia nr 26/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 stycznia 2018r. w/s ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych Gminę Stary Sącz,

c)¤Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

 

§2

Zasady rekrutacji uczniów.

 

1.¤Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmuje się: 

a)¤z urzędu (na podstawie zgłoszenia – zał.1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2,

b)¤na pisemny wniosek rodziców (zał.2) uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli są wolne miejsca.

2.¤Do klasy czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmuje się: 

b)¤z urzędu (na podstawie zgłoszenia – zał.1) uczniów tych klas, którym na podstawie Uchwały Rady Gminy wskazano realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2.

c)¤uczniów - na pisemny wniosek (zał.2), których rodzice wyrażą wolę realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 (jeżeli są wolne miejsca).

3.¤Decyzję w sprawie przyjęcia uczniów spoza obwodu lub poza oddziałami oddelegowanymi, podejmuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną.

§3

Termin rekrutacji uczniów.

 

1.¤Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 2 im.J.Słowackiego

     od 6 marca 2018 r. do 19 marca 2018 r. 
(termin postępowania uzupełniającego: od 12 kwietnia do 19 kwietnia )

2.¤Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

         od 20 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r.  

3.¤Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  27 marca 2018 r.

4.¤Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 5 kwietnia 2018r.

5.¤Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 6 kwiecień 2018r.                                                                                                         

 §4

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

 

1.¤Zapisu dokonują rodzice osobiście na podstawie dowodu osobistego.

2.¤Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie szkoły (przy ul.¤Daszyńskiego 23, tel. 18-446-04-81) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 i obejmują dzieci mające rozpocząć naukę w szkole od 1¤września danego roku.

3.¤Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrekcję szkoły, dokonuje przydziału kandydatów do klas pierwszych a lista uczniów przyjętych zostaje wywieszona w budynku szkoły.

4.¤Wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły do końca maja.

5.¤Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

§5

Tryb odwoławczy.

 

1.¤W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic (opiekun prawny) ucznia może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

2.¤Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3.¤Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

 

 

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.