Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu               
 (Gimnazjum do 2017r.)

  • Warsztaty piernikowe
  • Wolontariat
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools
  • Jasełka 2019
  • Erasmus+ Drzewo Dobroci
  • css slideshow
  • Mikołajki
Warsztaty piernikowe 1 Wolontariat2 Jasełka 20193 Erasmus+ Against Bullying for a Better Inclusion in Schools4 Jasełka 20195
Erasmus+ Drzewo Dobroci6 Słowacki dla najmłodszych - URS7 Mikołajki
 
 
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych "OŚWIATA" w roku szkolnym 2020/21

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Starym Sączu

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

Zasady korzystania z komputerów w bibliotece

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2

PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W  GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM COVID - 19

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu w roku szkolnym 2020/2021

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne

Regulamin Monitoringu Wizyjnego na terenie szkoły


Klauzula informacyjna RODO
Nowy System Edukacji - informacja
Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
1. UCHWAŁA NR IV/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz” 2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego
Procedury szkolne
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej wraz z załącznikami
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.