Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu
 
(Gimnazjum do 2017r.)

 

 


 • Czytamy po angielsku...
 • Miło spędzamy czas...
 • Uczymy się w ciekawy sposób...
 • Dbamy o zdrowie...
 • Czytamy książki...
 • Recytujemy po angielsku...
 • Świętujemy ważne dni...
 • Rodzice robią nam niespodzianki...
 • Zapraszamy ciekawych gości...
 • Świętujemy Europejski Dzień Języków...
 • Jesteśmy otwarci na inne kultury...
 • Z radością witamy wiosnę...
 • Dbamy o relacje...
 • Wygrywamy nagrody...
 • Tradycje są dla nas ważne...
 • Dbamy o przyrodę...
 • Rozwijamy zainteresowania...
 • Troszczymy się o naszych bliskich...
 • Podejmujemy wyzwania...
 • Troszczymy się o innych...
 • Świetnie się bawimy...
 • Okazji do świętowania jest dużo...
 • image slider
 • Zaskakujemy innych...
slider jquery by WOWSlider.com v9.0
 

 

 

Strona głowna -> Dokumenty Szkolne

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w SP2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych "OŚWIATA" w roku szkolnym 2020/21

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Starym Sączu

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

Zasady korzystania z komputerów w bibliotece

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2

PROCEDURY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W  GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM COVID - 19

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu w roku szkolnym 2021/2022

Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania, wymagania edukacyjne

Regulamin Monitoringu Wizyjnego na terenie szkoły


Statut Szkoły Podstawowej nr 2 - stan na 31 marca 2022 r.
Klauzula informacyjna RODO
Nowy System Edukacji - informacja
Informacje w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
1. UCHWAŁA NR IV/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz” 2. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystycznego
Procedury szkolne
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej wraz z załącznikami
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej
Odwiedzin :
 K O N T A K T     Admin. - Agnieszka Obrzud gimn@o2.pl                     ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
Prawa autorskie do materiałów, zdjęć zamieszczonych na stronie zastrzeżone.